www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Prezentacja wyników » Wyniki testu FCZ-KT a odporność na stres

Wyniki testu FCZ-KT a odporność na stres

Jak już wspomniałam wcześniej, aby stwierdzić istnienie związków pomiędzy odpornością na stres a cechami temperymentalnymi dokonano dodatkowych obliczeń. Według założeń, wskaźnikiem odporności na stres jest różnica w wynikach pomiędzy pomiarami pierwszym a drugim, oraz pierwszym a trzecim w teście DG. Wynika to z założenia, że część badania, w której bodźce prezentowane były na tyle szybko, aby bardzo trudno było wykonywać wszystkie reakcje prawidłowo, wpływała na badanych stresująco. Wpływ stresu powinien się objawiać pogorszeniem wyniku z trzeciej części pomiaru w stosunku do pierwszej części. Na tej podstawie policzono korelacje pomiędzy różnicami wyników oraz cechami temperamentu.

Tabela numer 6 przedstawia korelacje pomiędzy różnicami w ilości reakcji prawidłowych pomiędzy pomiarami 1 a 2 oraz 1 a 3, a cechami temperamentu.

Tab.6. Korelacje – różnice sum reakcji prawidłowychPRAW1_2 PRAW1_3

Tau b Kendalla


żwawość


Współczynnik korelacji 0,017 -0,089
Istotność (jednostronna) 0,413 0,121
N 94 94

perseweratywność


Współczynnik korelacji 0,085 0,104
Istotność (jednostronna) 0,125 0,084
N 95 95

wrażliwość sensoryczna


Współczynnik korelacji 0,005 0,099
Istotność (jednostronna) 0,474 0,100
N 95 95

reaktywność


Współczynnik korelacji 0,060 0,133*
Istotność (jednostronna) 0,208 0,038
N 95 95

wytrzymałość


Współczynnik korelacji 0,117 -0,043
Istotność (jednostronna) 0,055 0,281
N 95 95

aktywność


Współczynnik korelacji -0,058 -0,184**
Istotność (jednostronna) 0,214 0,007
N 95 95

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (jednostronnie).

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (jednostronnie).

Dla wyniku badania, zasadnicze znaczenie mają różnice i związane z nimi korelacje pomiędzy pomiarem pierwszym a trzecim w teście DG. Przy porównaniu wyników pomiaru pierwszego i trzeciego istotne okazały się dwie korelacje. Pierwsza z nich, to korelacja dodatnia między reaktywnością a różnicą w pomiarze pierwszym i trzecim w ilości reakcji prawidłowych. Korelacja ta jest istotna na poziomie 0,05 i wynosi 0,184. Korelacja dodatnia oznacza, iż istnieje związek między reaktywnością emocjonalną a brakiem tolerancji na stres. Wynik ten jest bardzo ważny ze względu na fakt, iż oznacza potwierdzenie jednej z zakładanych hipotez badawczych. Wskazuje on, iż wraz ze wzrostem reaktywności, która rozumiana jest jako tendencja do intensywnego reagowania na bodźce, spada odporność na stres.

Kolejna korelacja, to korelacja ujemna między aktywnością a wytrzymałością na stres. Wyniosła ona -0,184 i jest istotna na poziomie 0,01. Wynik ten oznacza, iż istnieje związek między aktywnością jednostki mierzoną testem FCZ-KT a odpornością na stres, czyli wraz ze wzrostem aktywności wzrasta odporność na stres.

Poniższa tabela przedstawia zestawione razem korelacje między pomiarami 1 a 2 oraz między 1 a 3 a pozostałymi pomiarami testu DG, stanowiącymi wspólną grupę mówiącą o różnych typach błędów.

Tab.7. Korelacje – różnice sum reakcji opóźnionych, nieprawidłowych oraz opuszczonych


OP1_2 OP1_3 NP1_2 NP1_3 OPUSZ1_2 OPUSZ1_3

Tau b Kendalla


żwawość


Współczynnik korelacji 0,033 0,026 -0,071 0,095 0,039 0,057
Istotność (jednostronna) 0,327 0,366 0,178 0,111 0,301 0,233
N 94 94 94 94 94 94

perseweratywność


Współczynnik korelacji 0,014 -0,055 0,075 -0,037 -0,118 -0,122
Istotność (jednostronna) 0,424 0,232 0,160 0,313 0,055 0,057
N 95 95 95 95 95 95

wrażliwość sensoryczna


Współczynnik korelacji 0,094 0,062 -0,062 -0,042 0,033 -0,050
Istotność (jednostronna) 0,105 0,213 0,210 0,297 0,332 0,263
N 95 95 95 95 95 95

reaktywność


Współczynnik korelacji 0,030 -0,030 0,093 -0,078 -0,087 -0,109
Istotność (jednostronna) 0,339 0,343 0,108 0,154 0,118 0,076
N 95 95 95 95 95 95

wytrzymałość


Współczynnik korelacji -0,039 -0,021 -0,199** 0,022 -0,070 0,032
Istotność (jednostronna) 0,296 0,390 0,004 0,385 0,168 0,338
N 95 95 95 95 95 95

aktywność


Współczynnik korelacji -0,050 0,145* -0,074 0,053 0,039 0,140*
Istotność (jednostronna) 0,245 0,027 0,163 0,244 0,296 0,034
N 95 95 95 95 95 95

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (jednostronnie).

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (jednostronnie).

Otrzymane wyniki to istotne statystycznie korelacje między wytrzymałością a różnicą w liczbie błędów w pomiarach 1 i 2, między aktywnością a różnicą sumy reakcji opóźnionych w pomiarach 1 i 3 oraz między aktywnością a różnicą sum reakcji opuszczonych. Pierwsza otrzymana korelacja wyniosła – 0,199 i jest istotna na poziomie 0,01. Wynik ten oznacza, że wraz ze wzrostem wytrzymałości wzrasta reakcja na stres. Należy pamiętać, że wynik ten dotyczy różnicy między pomiarem pierwszym a drugim. Mimo to wydaje się on być wynikiem bezsensownym, choć podobną korelację otrzymano przy wcześniejszych obliczeniach dotyczących korelacji między wytrzymałością, a ilością reakcji nieprawidłowych przy szybkiej prezentacji bodźców.

Korelacja między aktywnością a reakcjami opóźnionymi istotna jest na poziomie 0,05 i wynosi 0,145. Oznacza ona, iż gdy rośnie wynik na skali aktywności wzrasta odporność na stres. Taki wynik jest potwierdzeniem zakładanej hipotezy dotyczącej związku aktywności oraz odporności na stres.

Ostatni wreszcie otrzymany związek zachodzi między aktywnością a reakcjami opuszczonymi. Korelacja ta wyniosła 0,140 i jest istotna na poziomie 0,05. Ta korelacja również oznacza potwierdzenie założonej hipotezy, gdyż wynika z niej, iż wraz ze wzrostem aktywności rośnie odporność jednostki na stres.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.