www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Pojęcie stresu

Pojęcie stresu

Opierając się na najważniejszych teoriach stresu można stworzyć ogólną charakterystykę tego zjawiska. Stres rozumiany może być jako stan całego organizmu, powstaje w wyniku jego interakcji z otoczeniem i wymaga obecności zagrożenia. Zagrożenie to musi być postrzegane i oceniane przez jednostkę poznawczo. Dodatkowo stres powoduje uruchomienie regulacyjnej funkcji psychiki (Terelak, 1997).

Uogólniając można wyróżnić trzy nurty w określaniu zjawiska stresu. I tak pierwszy nurt ujmuje stres w kategoriach bodźca czy wydarzenia życiowego o określonych właściwościach. Drugi nurt ujmuje stres w kategoriach reakcji, głównie emocjonalnych, trzeci natomiast w kategoriach relacji między czynnikami zewnętrznymi a ich odbiorem przez podmiot (Heszen - Niejodek, 1991).

Chciałabym teraz przedstawić bardziej szczegółowo teorie odnoszące się do hipotezy badawczej przedstawionej w dalszej części pracy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Stres psychologiczny. Przegląd koncepcji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.