www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Prezentacja wyników » Podstawowe korelacje

Podstawowe korelacje

Ze względu na duże zróżnicowanie próby do obliczeń siły związku między zmiennymi użyto testów nieparametrycznych (Tau b Kendalla). Uzyskane wyniki podzielono na 2 części. W pierwszej przedstawiam korelacje pomiędzy wynikami testu DG a wynikami testu FCZ-KT, druga część miała na celu bezpośrednią weryfikację hipotez badawczych dotyczących związku cech temperamentalnych z odpornością na stres.

Poniższa tabela przedstawia uzyskane korelacje z pierwszej części pomiaru, podczas którego bodźce prezentowane były z częstotliwością, co 1200 milisekund (wolne tempo).

Tab.3. Korelacje – wolne tempo prezentacji bodźców


FCZ_ZW FCZ_PE FCZ_WS FCZ_RE FCZ_WT FCZ_AK
Tau b Kendalla wolny suma reakcji prawidłowych Współczynnik korelacji -0,012 0,030 -0,073 0,045 0,038 0,039
Istotność (jednostronna) 0,440 0,346 0,173 0,273 0,309 0,301
N 94 95 95 95 95 95
wolny suma opóźnionych Współczynnik korelacji -0,008 0,022 0,061 0,020 -0,044 0,123*
Istotność (jednostronna) 0,458 0,384 0,214 0,395 0,276 0,048
N 94 95 95 95 95 95
wolny suma nieprawidłowych Współczynnik korelacji 0,080 -0,090 0,163* -0,070 0,005 -0,025
Istotność (jednostronna) 0,152 0,121 0,019 0,179 0,473 0,371
N 94 95 95 95 95 95
wolny suma opuszczonych Współczynnik korelacji -0,008 -0,015 0,012 -0,010 -0,085 -0,017
Istotność (jednostronna) 0,460 0,424 0,441 0,448 0,137 0,412
N 94 95 95 95 95 95
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (jednostronnie).

Jak wynika z powyższej tabeli, uzyskano dodatnie korelacje pomiędzy aktywnością a sumą reakcji opóźnionych (0,124), co oznacza, że im wyższy wynik na skali aktywności tym większa liczba reakcji opóźnionych. Korelacje wystąpiły również pomiędzy wrażliwością sensoryczną a sumą reakcji nieprawidłowych (0,163) – co oznacza, że im wyższa wrażliwość sensoryczna jednostki mierzona testem FCZ – KT, tym większa ilość reakcji nieprawidłowych. Obie korelacje istotne są na poziomie 0,05 i są niskie.

Pierwszy wynik wydaje się być bezsensowny, ze względu na fakt, iż wysoka aktywność jednostki oznacza, według teorii, tendencję do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej, lub do zachowań dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej (Strelau, 1998). Intuicyjnie można by było zakładać, iż osoby aktywne powinny reagować szybko i osiągać dobre wyniki w teście, ze względu na jego wysoką wartość stymulacyjną.

Korelacja pomiędzy wrażliwością sensoryczną a ilością reakcji nieprawidłowych może być natomiast związana z odpornością jednostki na stres. Dla osób, które są wrażliwe duża ilość silnie stymulujących bodźców może wpływać na gorsze wyniki w teście, gdyż może wywoływać większy stres.

Tab.4. Korelacje – szybkie tempo prezentacji bodźców


FCZ_ZW FCZ_PE FCZ_WS FCZ_RE FCZ_WT FCZ_AK
Tau b Kendalla szybki suma prawidłowych Współczynnik korelacji -0,008 -0,054 -0,035 -0,033 -0,067 0,053
Istotność (jednostronna) 0,455 0,230 0,319 0,327 0,179 0,233
N 94 95 95 95 95 95
szybki suma opóźnionych Współczynnik korelacji -0,033 0,024 -0,083 0,006 0,005 0,083
Istotność (jednostronna) 0,327 0,373 0,133 0,467 0,470 0,127
N 94 95 95 95 95 95
szybki suma nieprawidłowych Współczynnik korelacji 0,122 -0,109 0,161* -0,106 0,137* 0,076
Istotność (jednostronna) 0,055 0,073 0,018 0,079 0,033 0,154
N 94 95 95 95 95 95
szybki suma opuszczonych Współczynnik korelacji -0,040 0,084 -0,028 0,046 0,065 -0,019
Istotność (jednostronna) 0,294 0,127 0,354 0,263 0,188 0,396
N 94 95 95 95 95 95
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (jednostronnie).

Tabela czwarta przedstawia korelacje między zmiennymi uzyskane w drugiej części pomiaru, gdy bodźce prezentowane były z prędkością 880 milisekund (szybkie tempo). Otrzymano dwie istotne statystycznie (na poziomie 0,05) korelacje. Pierwsza z nich przedstawia dodatni związek pomiędzy wrażliwością sensoryczną a sumą reakcji nieprawidłowych (0,161), druga między wytrzymałością a sumą reakcji nieprawidłowych (0,137). Tak jak poprzednio korelacje te są niskie. Podobnie jak w pierwszej części pomiaru wystąpiła dodatnia korelacja pomiędzy wrażliwością sensoryczną a ilością reakcji nieprawidłowych. Związek ten może potwierdzać hipotezę, iż osoby wrażliwsze sensorycznie są mniej odporne na stres.

Druga korelacja, jaka wystąpiła w opisanym pomiarze zdaje się być odwrotną do założonej. Wystąpił dodatni związek pomiędzy wytrzymałością a ilością reakcji nieprawidłowych. Oznacza to, iż w miarę wzrostu wyników na skali wytrzymałości wzrasta również liczba popełnianych błędów podczas pracy z testem DG.

Kolejna tabela przedstawia korelacje z trzeciej części pomiaru, gdy bodźce były znowu prezentowane z prędkością co 1200 milisekund.

Tab.5. Korelacje – wolne tempo prezentacji bodźców (2)FCZ_ZW FCZ_PE FCZ_WS FCZ_RE FCZ_WT FCZ_AK
Tau b Kendalla wolny 2 suma prawidłowych Współczynnik korelacji 0,100 -0,072 -0,115 -0,051 0,064 0,152*
Istotność (jednostronna) 0,100 0,173 0,071 0,250 0,200 0,023
N 94 95 95 95 95 95
wolny 2 suma opóźnionych Współczynnik korelacji -0,023 0,034 0,010 -0,010 -0,053 0,028
Istotność (jednostronna) 0,383 0,324 0,446 0,446 0,238 0,353
N 94 95 95 95 95 95
wolny 2 suma nieprawidłowych Współczynnik korelacji 0,004 -0,035 0,170* 0,005 -0,029 -0,047
Istotność (jednostronna) 0,479 0,323 0,016 0,474 0,352 0,270
N 94 95 95 95 95 95
wolny suma opuszczonych Współczynnik korelacji -0,146* 0,098 0,009 0,063 -0,077 -0,132*
Istotność (jednostronna) 0,035 0,108 0,458 0,213 0,163 0,046
N 94 95 95 95 95 95
* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (jednostronnie).

Jak wynika z powyższej tabeli przy trzecim pomiarze, podczas prezentowania bodźców znowu w tempie wolniejszym, pojawiły się cztery istotne statystycznie korelacje. Pierwsza z nich, to korelacja dodatnia, pomiędzy aktywnością jednostki a ilością reakcji prawidłowych. Jej wartość to 0,152. Dodatnia korelacja wystąpiła również pomiędzy wrażliwością sensoryczną a sumą reakcji nieprawidłowych (0,170).

Dwa kolejne wyniki to korelacje ujemne pomiędzy sumą bodźców opuszczonych a żwawością (-0,146) oraz pomiędzy aktywnością (-0,132).

Wyraźnie widać, że przy trzecim pomiarze wystąpiło więcej korelacji niż przy dwu początkowych. W tej części znowu wystąpiła dodatnia korelacja wrażliwości sensorycznej oraz ilości reakcji nieprawidłowych. Co ciekawe wystąpiła korelacja dodatnia pomiędzy aktywnością a reakcjami prawidłowymi. Tym razem wynik ten jest zgodny z założeniami, gdyż oznaczać może, że wraz ze wzrostem aktywności wzrasta również sprawność reagowania na pojawiające się bodźce. Wynik ten jest wynikiem przeciwnym do uzyskanego podczas pierwszego pomiaru, podczas pierwszej fazy badania. Dodatkowo również wystąpiła korelacja świadcząca o tym, iż wraz ze wzrostem aktywności maleje liczba bodźców opuszczonych, czyli większa jest sprawność psychomotoryczna jednostki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.